Regulamin Noclegi CzaplinekRegulamin Noclegi Czaplinek

Regulamin - Noclegi Czaplinek

 

PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA WYPOCZYWAJĄC NAD JEZIOREM DRAWSKO.

 1. BEZWZGLĘDNIE NALEŻY UŻYWAĆ KAMIZELEK PODCZAS KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WYPOŻYCZONEGO Z OŚRODKA, 
 2. POZIOM WODY PRZY SAMYM BRZEGU JEZIORA DRAWSKO JEST BARDZO GŁĘBOKI, DLATEGO WYPOCZYNEK NAD WODĄ NIELETNICH MUSI BYĆ POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.
 3. KORZYSTANIE Z SAUNY TYLKO DLA OSÓB ZDROWYCH I OSÓB, KTÓRYCH DOLEGLIWOŚCI NIE STANOWIĄ PRZECIWWSKAZAŃ.

 

ZASADY REZERWACJI ONLINE NOCLEGÓW W VILLA-ANOTONINA - CZAPLINEK JEZIORO DRAWSKO

REZERWACJA

 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości 30% i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 2. W sezonie przyjmujemy minimalnie tygodniowe rezerwacje noclegów (sobota-sobota) i odpowiednio w trakcie pełnych okresów świątecznych,
 3. Pozostałą kwotę zobowiązania razem z kaucją w wysokości 300 PLN należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu przy odebraniu wynajmowanego obiektu.
 4. Kaucję za nocleg zwracamy w ciągu trzech dni roboczych przelewem zwrotnym na konto.
 5. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja noclegu na zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu noclegu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.

ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI NOCLEGU

 1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji noclegu.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji noclegu wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
 3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji noclegu są możliwe poprzez link zawarty w mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
 4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę. 

USTALENIA KOŃCOWE - nocleg w Villa-Antoniana, Czaplinek Jezioro jezioro Drawsko

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Obsługą. 
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

 REGULAMIN POBYTU - Villa-Antonina - Czaplinek

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godzinie 16.00 dnia przyjazdu i trwa do godziny 10.00 dnia wyjazdu.
 2. Gość zobowiązany jest do powiadomienia właściciela o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo pod adresem: adam.kliszcz@gmail.com
 3. Zakwaterowanie odbywa się w godzinach od 16.00 do 18.00.
 4. Wykwaterowanie odbywa się od godziny 8.00 do 10.00.
 5. Za zakwaterowanie lub wykwaterowanie w innych godzinach, niż wskazane w punktach powyżej może być pobierana dodatkowa opłata.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z przyczyn leżących po jego stronie lub spowodowanych przez odwiedzające go osoby. W tym przypadku właściciel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty, w pierwszej kolejności przez potrącenie równowartości poniesionych strat z pobranej kaucji.
 7. Gość otrzymuje jeden komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje obciążony kwotą 200 PLN. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, a także zasad bezpieczeństwa. W godzinach od 22.00 do 06.00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej z powodu zachowania Gościa w apartamencie, właściciel ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie, chyba, że zostało to uzgodnione w warunkach rezerwacji.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa.
 9. Powyższy punkt dotyczy również korzystania z pomostu mieszczącego się przy terenie apartamentów Villa-antonina.com na jeziorze Drawskim, jak również korzystania przez Gości z wynajmowanego sprzętu,
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 11. Do apartamentu przynależy niestrzeżone miejsce parkingowe znajdujące się na terenie nieruchomości.
 12. Liczba osób nocujących w apartamencie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w opisie apartamentu. W razie naruszenia tego punktu właściciel ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od właściciela dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 14. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia i za jego złamanie Gość zostanie obciążony kwotą 500 PLN.
 15. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.
 16. Przyjazd z psem po uzgodnienu z właścielem. W przypadku akceptacji dla przyjazdu z psem, koszt noclegu dla psa wynosi 50PLN/noc.

Regulamin dotyczący wdrożenia unijnego rozporządzenia RODO.

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. W części dotyczącej danych osobowych informuję, że:
  1. Firma Adam Kliszcz ul. Wilcza 30/24, 71-660 Szczecin może przetwarzać i pozyskiwać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia - umowy sprzedaży (najmu).
  3. Jestem administratorem tych danych osobowych. 
  4. Planujemy przetwarzać dane osobowe na  czas nieokreślony,  ze względu na politykę rabatową, szykowanie specjalnych promocji. 
  5. Posiadacie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Gość/osoba dokonująca rezerwacji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Zobowiązuję się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Gościa/osoby rezerwującej i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Firma Adam Kliszcz świadcząca usługi rezerwacji nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. 
  8. Spory rozstrzyga się na mocy prawa polskiego, w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.”